คำขวัญของโรงเรียน   "เรียนดี  กิจกรรมเยี่ยม  เปี่ยมจริยธรรม  สัมพันธ์ชุมชน"   ปรัชญาของโรงเรียน  "ปญฺญา  นรานํ  รตนํ    ปัญญาเป็นแก้วอันประเสริฐของนรชน"

นางสาวสมหมาย บุญญะสิทธิ์
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนอุดมวิทยา
 
 
 
 
 

 

 

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
 
 
  วันจันทร์ที่ 23 เมษายน - วันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ.2561
  นักเรียนที่เข้าเรียนใหม่ทุกระดับชั้นเรียนปรับพื้นฐาน เวลา 08.30-14.00 น.
  อาหารกลางวันโรงเรียนจัดให้/นักเรียนแต่งกายด้วยชุดนักเรียนโรงเรียนเดิม
  วันอังคารที่ 1 - วันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
  สั่งจองหนังสือเรียนทุกระดับชั้น (พร้อมชำระเงินและรับหนังสือวันเปิดเทอม)
  ซื้ออุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบนักเรียน
วันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
ระดับชั้นเตรียมอนุบาล - อนุบาล 3 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6
วันพุธที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6
   
   
 
 
         

กิจกรรมรับมอบประกาศนียบัตร ปีการศึกษา 2560

 

กีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2560

คลิกที่ภาพ
 

 

 

 

 

โรงเรียนอุดมวิทยา
104 ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
02-5330130www.udomvittaya.ac.th Udomvittaya Pathumtani