คำขวัญของโรงเรียน   "เรียนดี  กิจกรรมเยี่ยม  เปี่ยมจริยธรรม  สัมพันธ์ชุมชน"   ปรัชญาของโรงเรียน  "ปญฺญา  นรานํ  รตนํ    ปัญญาเป็นแก้วอันประเสริฐของนรชน"

นางสาวสมหมาย บุญญะสิทธิ์
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนอุดมวิทยา
อัตราค่าธรรมเนียม ปีการศึกษา 2563
 
 
 

 

 

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
 
 
 
   
   
   
   
   
   
 
 
       
   
       
  วันสำคัญผู้ให้กำเนิด 2561   วันพ่อแห่งชาติ 2561

 

 
   

 

 

 

 

โรงเรียนอุดมวิทยา
104 ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
02-5330130www.udomvittaya.ac.th Udomvittaya Pathumtani