คำขวัญของโรงเรียน   "เรียนดี  กิจกรรมเยี่ยม  เปี่ยมจริยธรรม  สัมพันธ์ชุมชน"   ปรัชญาของโรงเรียน  "ปญฺญา  นรานํ  รตนํ    ปัญญาเป็นแก้วอันประเสริฐของนรชน"

นางสาวสมหมาย บุญญะสิทธิ์
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนอุดมวิทยา
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
 
 
   
  ขอแสดงความยินดีกับ นายธนากร ทรัพย์กมล นักเรียนชั้น ม.5
  ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน
  ระดับมัธยมปลาย/ปริญาตรี รุ่นที่22
  ขอแสดงความยินดีกับ นายธนากร ทรัพย์กมล นักเรียนชั้น ม.5 โรงเรียนอุดมวิทยา จ.ปทุมธานี ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชนระดับมัธยมปลาย/ปริญาตรีรุ่นที่22 ดำเนินการโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) ประจำปี 2562 เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆและได้รับทุนสนับสนุนการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ จำนวน 10,000บ.โดย มีนักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยงเป็นผู้ให้คำปรึกษา ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่15-19 พ.ค.2562 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยและคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงณ์กรมหาวิทยาลัย
   
   
   
   
 
 
       
   
       
  วันสำคัญผู้ให้กำเนิด 2561   วันพ่อแห่งชาติ 2561

 

 
   

 

 

 

 

โรงเรียนอุดมวิทยา
104 ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
02-5330130www.udomvittaya.ac.th Udomvittaya Pathumtani