คำขวัญของโรงเรียน   "เรียนดี  กิจกรรมเยี่ยม  เปี่ยมจริยธรรม  สัมพันธ์ชุมชน"   ปรัชญาของโรงเรียน  "ปญฺญา  นรานํ  รตนํ    ปัญญาเป็นแก้วอันประเสริฐของนรชน"

นางสาวสมหมาย บุญญะสิทธิ์
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนอุดมวิทยา
 

อัตราค่าธรรมเนียม ปีการศึกษา 2565

ใบสมัครเรียนปีการศึกษา 2565

 

 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
 

วิสัยทัศน์  (VISION)

  เป็นโรงเรียนคุณภาพ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม บนพื้นฐานในศตวรรษที่ 21
   

พันธกิจ  (MISSION)

 
 
  • จัดการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  และมาตรฐานการศึกษาของชาติ
  • ส่งเสริมให้มีการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในโรงเรียน
  • ส่งเสริมให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
  • ส่งเสริมให้มีการนำระบบคุณภาพมาใช้ในโรงเรียน
  • ส่งเสริมให้มีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
  • ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21
  • ส่งเสริมให้นักเรียน มีคุณธรรม จริยธรรม อย่างต่อเนื่อง
  • ส่งเสริมให้นักเรียนตระหนักในคุณค่าและซาบซึ้งในความเป็นไทยและสืบสาน วัฒนธรรมไทย
 
     

เป้าหมาย  (TARGET)

 
 

โรงเรียนมีระบบการบริหารคุณภาพและสามารถจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอย่างมีคุณภาพ ส่งผลให้นักเรียนร้อยละ 75 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นไปตามมาตรฐานชาติภายในปีการศึกษา 2563

 
     

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

 
     
 

1.  รักชาติ  ศาสน์ กษัตริย์
2.  ซื่อสัตย์สุจริต
3.  มีวินัย
4. ใฝ่เรียนรู้
5. อยู่อย่างพอเพียง
6.  มุ่งมั่นในการทำงาน
7.  รักความเป็นไทย
8.  มีจิตสาธารณะ

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนอุดมวิทยา
104 ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
02-5330130,065-5461500www.udomvittaya.ac.thรร.อุดมวิทยา ปทุมธานี