คำขวัญของโรงเรียน   "เรียนดี  กิจกรรมเยี่ยม  เปี่ยมจริยธรรม  สัมพันธ์ชุมชน"   ปรัชญาของโรงเรียน  "ปญฺญา  นรานํ  รตนํ    ปัญญาเป็นแก้วอันประเสริฐของนรชน"

นางสาวสมหมาย บุญญะสิทธิ์
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนอุดมวิทยา
 

อัตราค่าธรรมเนียม ปีการศึกษา 2565

ใบสมัครเรียนปีการศึกษา 2565

 

 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
 
เครื่องแบบแต่งกายนักเรียนระดับประถมศึกษา
เครื่องแบบ ชาย หญิง
ชุดนักเรียน
 
ชุดพละ
 

ชุด Bomb To Bell
(ทุกวันพุธ)

 

ชุดอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทย
(ทุกวันศุกร์)

 
ชุดลูกเสือระดับ
ชั้น ป.1 - ป.3
 
ชุดลูกเสือระดับ
ชั้น ป.4 - ป.6
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนอุดมวิทยา
104 ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
02-5330130,065-5461500www.udomvittaya.ac.thรร.อุดมวิทยา ปทุมธานี