คำขวัญของโรงเรียน   "เรียนดี  กิจกรรมเยี่ยม  เปี่ยมจริยธรรม  สัมพันธ์ชุมชน"   ปรัชญาของโรงเรียน  "ปญฺญา  นรานํ  รตนํ    ปัญญาเป็นแก้วอันประเสริฐของนรชน"

นางสาวสมหมาย บุญญะสิทธิ์
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนอุดมวิทยา
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
เครื่องแบบแต่งกายนักเรียนระดับประถมศึกษา
เครื่องแบบ ชาย หญิง
ชุดนักเรียน
 
ชุดพละ
 

ชุด Bomb To Bell
(ทุกวันพุธ)

 

ชุดอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทย
(ทุกวันศุกร์)

 
ชุดลูกเสือระดับ
ชั้น ป.1 - ป.3
 
ชุดลูกเสือระดับ
ชั้น ป.4 - ป.6
 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนอุดมวิทยา
104 ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
02-5330130www.udomvittaya.ac.th Udomvittaya Pathumtani