คำขวัญของโรงเรียน   "เรียนดี  กิจกรรมเยี่ยม  เปี่ยมจริยธรรม  สัมพันธ์ชุมชน"   ปรัชญาของโรงเรียน  "ปญฺญา  นรานํ  รตนํ    ปัญญาเป็นแก้วอันประเสริฐของนรชน"

นางสาวสมหมาย บุญญะสิทธิ์
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนอุดมวิทยา

อัตราค่าธรรมเนียม ปีการศึกษา 2563

ใบสมัครเรียนปีการศึกษา 2563
 
 
 

 

 

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
เครื่องแบบแต่งกายนักเรียนระดับอนุบาล
เครื่องแบบ ชาย หญิง
ชุดนักเรียน
 
ชุดพละ
 
     

ชุด Bomb To Bell (ทุกวันพุธ)

 
     

ชุดอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทย
(ทุกวันศุกร์)

     

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนอุดมวิทยา
104 ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
02-5330130www.udomvittaya.ac.thรร.อุดมวิทยา ปทุมธานี