คำขวัญของโรงเรียน   "เรียนดี  กิจกรรมเยี่ยม  เปี่ยมจริยธรรม  สัมพันธ์ชุมชน"   ปรัชญาของโรงเรียน  "ปญฺญา  นรานํ  รตนํ    ปัญญาเป็นแก้วอันประเสริฐของนรชน"

นางสาวสมหมาย บุญญะสิทธิ์
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนอุดมวิทยา
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
เครื่องแบบแต่งกายนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
เครื่องแบบ ชาย หญิง
ชุดนักเรียน
 
ชุดพละ
 
ชุด Bomb To Bell
(ทุกวันพุธ)
 
ชุดอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทย
(ทุกวันศุกร์)
 
ชุดลูกเสือ-
เนตรนารี
 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
เครื่องแบบ ชาย หญิง
ชุดนักเรียน
 
ชุดพละ
 
ชุด Bomb To Bell
(ทุกวันพุธ)
 
นักศึกษาวิชาทหาร

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนอุดมวิทยา
104 ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
02-5330130www.udomvittaya.ac.th Udomvittaya Pathumtani