คำขวัญของโรงเรียน   "เรียนดี  กิจกรรมเยี่ยม  เปี่ยมจริยธรรม  สัมพันธ์ชุมชน"   ปรัชญาของโรงเรียน  "ปญฺญา  นรานํ  รตนํ    ปัญญาเป็นแก้วอันประเสริฐของนรชน"

นางสาวสมหมาย บุญญะสิทธิ์
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนอุดมวิทยา
 

อัตราค่าธรรมเนียม ปีการศึกษา 2565

ใบสมัครเรียนปีการศึกษา 2565

 

 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
 
เครื่องแบบแต่งกายนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
เครื่องแบบ ชาย หญิง
ชุดนักเรียน
 
ชุดพละ
 
ชุด Bomb To Bell
(ทุกวันพุธ)
 
ชุดอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทย
(ทุกวันศุกร์)
 
ชุดลูกเสือ-
เนตรนารี
 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
เครื่องแบบ ชาย หญิง
ชุดนักเรียน
 
ชุดพละ
 
ชุด Bomb To Bell
(ทุกวันพุธ)
 
นักศึกษาวิชาทหาร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนอุดมวิทยา
104 ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
02-5330130,065-5461500www.udomvittaya.ac.thรร.อุดมวิทยา ปทุมธานี